O soutěži - YOlo Awards

O soutěži

YOlo Awards je mezinárodní fotografická soutěž pro mladé, kde se soutěží výhradně s fotografiemi pořízenými mobilním telefonem

Pravidla soutěže

 • Každý soutěžící může do soutěže přihlásit až 3 fotografie na aktuální téma (více fotek = větší šance na výhru)
 • Soutěžící (fyzická osoba) musí být ve věku 15-26 let (soutěžící nesmí být mladší 15 let kde dni přihlášení své fotografie do soutěže a zároveň v roce 2020 nesmí být soutěžící starší 26 let)
 • Fotografie musí být pořízeny mobilním telefonem
 • Fotografie musí mít velikost min.  2Mpx
 • Fotografie mohou být jakkoliv upravovány

Jak na to

 • Klikni na „Registrovat“
 • Vyplň registrační formulář
 • Nahraj až 3 fotky na téma „No limits“ v období 8. 8. – 30. 9. 2020
 • Sbírej hlasy v prvním kole pro svou fotku na webu yoloawards.cz v období 8. 8. – 30. 9. 2020 (z každého zařízení je možné hlasovat jednou denně)
 • 15 fotografií, které obdrží nejvyšší počet hlasů a 5 fotografií, kterým udělí porota divokou kartu, postoupí do finále
 • Všech 20 finalistů bude oznámeno 7.10.2020
 • Ve finále vybere porota tři vítězné fotografie, které budou vyhlášeny ve středu 14. 10. 2020

Pojď do toho, je to easy!

Registrace

Výhry

 • Odborná porota vybere tři vítěze
 • Cena publika na Facebooku
  • fotografie s nejvyšším počtem like získaných na Facebooku v období 8. 8. – 30. 9. 2020
 • Cena publika na Instagramu
  • fotografie s nejvyšším počtem srdíček získaných na Instagramu v období 8. 8. – 30. 9. 2020
 • Odborná porota vybere tři výherce
 • Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti

Organizátor soutěže

 • společnost RPSC ideas, s.r.o., se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, IČ: 28607368, vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „organizátor“), organizuje soutěž s názvem „YOlo Awards“ (dále jen „soutěž“), a to v období 1.9. 2019 až 25. 10. 2019 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na příslušných internetových stránkách yoloawards.cz (dále jen „webové stránky soutěže“)
 • Organizátor je oprávněn ze soutěže vyloučit všechny soutěžící, kteří
  • nevyplní všechny požadované údaje v přihlašovacím formuláři na webových stránkách soutěže
  • jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům soutěže nebo je poruší
  • jsou důvodně podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Proti rozhodnutí o vyloučení není přípustný opravný prostředek, vyloučení je konečné
  • při registraci uvedou nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo kteří se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě

Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

 • Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží
 • Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena
 • Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.
 • Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy
 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
 • Přihlášením fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie/fotografií pro propagaci soutěže v mediích, kampaních tištěných i webových pod hlavičkou soutěže bez nároku na honorář po dobu 10 let
 • Účastí v soutěži každý soutěžící
  • dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím svého emailu a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích
  • dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách soutěže, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním
  • stane-li se výhercem, dává organizátorovi v souladu s ust. § 87 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas na dobu 10 let bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne
  • se zavazuje zajistit písemný souhlas třetích osob, s užitím podobizny, písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se třetích osob, zobrazených na fotografii, pokud jsou na soutěžních fotografiích zobrazeny či zachyceny třetí osoby. Třetí osoba udělí organizátorovi tento souhlas na dobu 10 let bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se bude vztahovat i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne